Werkt de ecosysteemaanpak ook voor de vederesdoorn?

In het Europese project LIFE Resilias zoeken we uit voor welke invasieve soorten de ecosysteem-aanpak mogelijkerwijze werkt. Waarna we de integratie van de betreffende soort uitwerken en demonstreren.
Voor bossen zijn de soorten waarvoor de ecosysteemaanpak interessant is onder andere Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en hemelboom.
Wat deze boomsoorten gemeen hebben zijn pionier-eigenschappen die zij combineren met een grote lichtbehoefte en een lichtdoorlatende kroon. Ten gevolge van deze eigenschappen kunnen inheemse boomsoorten, en dan in het bijzonder opvolgersoorten, zich onder deze invasieve boomsoorten vestigen. In de bossuccessie die op deze vestiging volgt neemt het aandeel van deze pionier-boomsoorten af om na een boomgeneratie vrijwel volledig uit het bos te verdwijnen.

Onze meest recente uitdaging is om te verkennen of bosecosystemen ook op deze wijze omgaan met invasieve boomsoorten die meer schaduw verdragen en werpen. Als voorbeeld hebben we de vederesdoorn (Acer negundo) genomen. Deze hebben we bestudeerd in een regio waar deze als invasief beschouwd wordt, Nouvelle Aquitaine in Zuidwest Frankrijk.
De vederesdoorn is een boom die zich voornamelijk in rivier- en beekbegeleidende bossen vestigt. Hij vertoont nadrukkelijk pioniereigenschappen zoals makkelijke vestiging, snelle groei, uitbundige zaadzetting op jonge leeftijd. Deze eigenschappen combineert hij met een gemiddelde schaduwtolerantie en gemiddeld schaduwwerpend vermogen. We bezochten vele bossen die regelmatig overstromen langs de rivieren Dordogne en Adour,
Uit onze waarnemingen bleek dat zeer veel inheemse boomsoorten zich onder volwassen vederesdoorn-kronendak kunnen vestigen. Voorbeelden zijn fladderiep, veldiep,  vlier, Laurier, es, smalbladige es, hazelaar, walnoot, zoete kers, meidoorn, zomereik.

Opvallend was dat vederesdoorn zich nauwelijks onder zijn eigen kroon verjongt. Het is nog een open vraag of dit komt door lichtgebrek of door een andere negatieve terugkoppeling, zoals schimmels die samenleven met deze boomsoort.